Regulamin
Sieburczynianka
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie domu pod nazwą Sieburczynianka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest jej wypełnienie po przyjeździe Gościa do Obiektu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości ww. obiektu
4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej.
6. Na terenie Obiektu zabrania się organizacji imprez bez zgody właściciela Obiektu.
7. Pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
§ 2 Definicje
1. Obiekt – Dom Wakacyjny Sieburczynianka, położony w Sieburczynie nr domu 3, 18-430 Wizna, którego właścicielem jest Joanna Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7181946953, REGON 383041210.
2. Właściciel – osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania obiektu. Rolę Kierownictwa pełnią:
Joanna i Jarosław Szczęśni.
3. Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia (dziecko i młodzież do 18 roku życia) lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (pozostająca pod opieką), a także osoby, które dokonują rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie i/lub korzystają z usług świadczonych przez obiekt zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.Umowa – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Gościem a Obiektem, niezbędny do wypełnienia przez Gościa po przyjeździe.
5. Cennik – zamieszczony na stronie internetowej, cennik określający ceny za wynajem domu.
6. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenia Obiektu w przypadku powstania szkód w wynajętym Domu lub za szkody poczynione na jego terenie, za które winę ponosi Gość oraz roszczenia z tytułu nieuregulowania dodatkowych kosztów pobytu Gościa.
7. Dom – obiekt wyposażony w szczególności w miejsca noclegowe, aneks kuchenny i łazienki, w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 10 osób.
§ 3 Rezerwacja i meldunek
1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7 dni na rachunek bankowy podany na stronie obiektu.
2. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie nie później niż na 14 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu, zadatek jest zwracany w pełnej wysokości.
3. Zwrot zadatku w sytuacji określonej w ust. 2 nastąpi w terminie do 7 dni.
4. W razie rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed deklarowanym dniem przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8:00) upoważnia zarządzającego do anulowania dokonanej rezerwacji. Wpłacony przez Gościa zadatek na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.
6. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat.
7. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w dniu przyjazdu.
8. Przyjazdy/odjazdy w godzinach od 22:00 do 7:00 należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem.
9. Po przyjeździe Gość ma obowiązek wypełnić i podpisać Umowę.
10. Opłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Jeśli opłata za cały pobyt dokonywana jest przelewem, opłata ta musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Obiektu na co najmniej 7 dni przed przyjazdem.
11. Przy Zameldowaniu Gość zobowiązany jest do pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, po zdaniu Domu, pod warunkiem, że Goście przestrzegali Regulaminu.
13. Po Zameldowaniu Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domu oraz zachować go w stanie niepogorszonym aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód Gość powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela. W przypadku braku zgłoszenia ww. informacji w ciągu pierwszej godziny pobytu i stwierdzeniu usterek, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
15. W razie stwierdzenia przez właściciela rażących zaniedbań obowiązującego Regulaminu lub zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Domu lub mienia Obiektu, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań, zabrudzeń, przykrych zapachów, nieczystości, uszkodzeń sprzętu itp. Obiekt może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
16. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy pozostają pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub rażąco naruszyli Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu obiektu.
§ 4 Doba hotelowa
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13:00, a kończy o godz. 11:00.
2. Goście zobowiązani są do przestrzegania doby hotelowej. W sytuacji, gdy Gość w dniu zakończenia pobytu nie opuści Domu po upływie doby hotelowej, Ośrodek zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Gościa odszkodowania w pełnej wysokości (w tym w szczególności kosztów związanych z dokonaniem rezerwacji i pobytem kolejnych osób).
§ 5 Zasady korzystania z obiektu
1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania zgodnie z obowiązującym Cennikiem oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i bezpiecznego wypoczynku Gościa zgodnie z umową,
b. należytą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych przez Sieburczyniankę usług.
3. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb i poleceń właścicieli. Przebywanie na terenie domu zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad oraz zarządzeń zawartych w Regulaminie.
5. Na terenie obiektu zabronione jest:
a. zakłócanie spokoju i wypoczynku,
b. nieprzyzwoite, wulgarne zachowanie,
c. zaśmiecanie i zabrudzanie terenu Sieburczynianki.
6. W Domu zabronione jest palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu.
7. W Domu zabronione jest:
a. pozostawianie bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
b. używanie urządzeń elektrycznych o dużej mocy niestanowiących wyposażenia Domu
c. pozostawienie odkręconej wody bez nadzoru
8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
9. Na terenie Sieburczynianki zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej.
10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu, zakłócające spokój i porządek mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Obiektu, pozostawionych w Domu lub miejscach ogólnodostępnych. W szczególności Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie przez Gości przedmiotów wartościowych, pieniędzy lub dokumentów.
12. Każdorazowo opuszczając Dom, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domu.
13. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w pojemnikach na śmieci znajdujących się przy bramie wjazdowej.
14. Wszelkie usterki powstałe lub zauważone w trakcie pobytu powinny być zgłaszane na bieżąco właścicielom. Usterki będą na bieżąco usuwane.
15. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone przez siebie, osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające. Za wszelkie zniszczenia w Domu lub na terenie Obiektu pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód.
§ 7 Basen i plac zabaw
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
2. Dzieci korzystające z basenu i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
3. Korzystanie z basenu powinno być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic / opiekun prawny dziecka.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Gości zbieranych w trakcie dokonywania rezerwacji oraz przekazanych przez Gościa w zawartej Umowie jest Sieburczynianka.
2. Dane osobowe Gości zbierane przez Administratora zbierane są w celu realizacji umowy i przeprowadzenia procesu zameldowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeżeli Gość wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
4. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Gość bierze całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe pod wpływem alkoholu podczas pobytu w obiekcie.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Obiekt nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), w szczególności powstałymi na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne, działania wojenne lub inne niedające się przewidzieć zdarzenia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r.

Pobierz umowę najmu

Kontakt

Adres

Sieburczyn 3
18-430 Wizna

GPS: 53.23873, 22.43318

Telefon

668-155-095

Email

sieburczynianka@o2.pl